Dễ dàng quản lý và theo dõi đào tạo nhân viên​

Hệ thống quản lý đào tạo HRMLABS giúp các công ty ở Singapore dễ dàng quản lý lịch đào tạo nhân viên, theo dõi công việc, kỹ năng và chi tiết đào tạo.

Training

Hệ thống quản lý đào tạo

Tính năng này giúp các công ty theo dõi chi tiết công việc, kỹ năng và đào tạo của từng nhân viên. Giúp các công ty dễ dàng quản lý hồ sơ đào tạo nhân viên hơn và đưa ra chương trình đào tạo phù hợp cho đúng người.

Theo dõi đào tạo nhân viên

Tính năng đào tạo giúp công ty theo dõi hồ sơ đào tạo của từng nhân viên (tức là ngày, giờ, nhà cung cấp, khóa đào tạo) để mỗi nhân viên có thể được đào tạo phù hợp dựa trên kỹ năng và nhu cầu của họ.

Quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo giúp các công ty dễ dàng hơn trong việc quản lý đào tạo nhân viên để nâng cao kỹ năng của nhân viên, chẳng hạn như: đào tạo có sẵn, yêu cầu đào tạo và nhắc nhở về khóa đào tạo sắp tới.

Danh mục khóa học

Loại khóa đào tạo được chia thành hai loại, nội bộ (đào tạo nội bộ) và bên ngoài (dựa trên khóa đào tạo WGS và Non-WSG).

Tính năng quản lý đào tạo​

Dữ liệu đào tạo

Tính năng đào tạo bao gồm dữ liệu đào tạo của từng nhân viên trong công ty và các file đào tạo (tùy chọn).

Lịch trình đào tạo

Chi tiết về lịch trình đào tạo đã được ghi lại trong dữ liệu đào tạo.

Nhiệm vụ đào tạo

Hiển thị danh sách đào tạo mà nhân viên sẽ tham gia.

Tích hợp

Dữ liệu đào tạo sẽ được tích hợp với lịch tham dự để công ty có thể biết ai có lịch đào tạo từ lịch tham dự.

Giấy chứng nhận

Tính năng này cũng bao gồm dữ liệu của những nhân viên đã vượt qua/không đạt khóa đào tạo. Công ty có thể tải lên chứng chỉ nếu có.

Quản lý đào tạo dễ dàng

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhận bản demo miễn phí về cách quản lý hồ sơ đào tạo.